Ana Sayfa
Merkezimiz
Yönetmelik

Yönetmelik

Sakarya Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

(6 Haziran 2005 tarih ve 25837 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAÜUZEM)’ni,

Merkez Müdürü: Merkez Müdürünü

Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

 

Merkezin amacı

Madde 5- (17/11/2011 gün ve 28115 sayılı R.G. ile değişik) Merkezin amacı;  Sakarya  Üniversitesinde  yürütülmekte  olan  uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim  ile  ilgili  araştırma-geliştirme  ve  uygulama çalışmaları yapmak,kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

Merkezin görevleri

Madde 6- Merkezin görevleri şunlardır;

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) (17/11/2011 gün ve 28115 sayılı R.G. ile değişik) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

c) Gerek Üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek,

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

               

Merkezin Organları

Madde 7-Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü

b) Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

Madde 8 - (29/12/2016 gün ve 29933 sayılı R.G. ile değişik) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında   kendisine   yardımcı   olmak  üzere  öğretim  elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9-Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını ile yıllık faaliyet raporuna hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d)Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

Yönetim Kurulu

Madde 10 - (29/12/2016 gün ve 29933 sayılı R.G. ile değişik) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil altı kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

Personel ihtiyacı

Madde 12- Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

www.hukuk.sakarya.edu.tr (Yönetmelikler)